Styrning och ledning 

Hur styrs en kommun? 

En stor del av kommunens arbete styrs av statliga regelverk, exempelvis skollagen och sociallagstiftningen.

En annan del av kommunens styrning utgår från de mål och dokument som kommunens förtroendevalda beslutar om. I grunden för styrningen finns kommunallagen.

God ekonomisk hushållning

I kommunallagen står det att "kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer." En god ekonomisk hushållning innebär inte bara att ekonomin går ihop, det vill säga att kommunen håller sin budget. Det innebär också att pengarna används till rätt saker och att de används på ett effektivt sätt.

Målstyrning

Målstyrning är kommunfullmäktiges verktyg att svara upp till de krav kommunallagen ställer om god ekonomisk hushållning. Målstyrningens innehåll beskrivs och beslutas årligen i kommunens budget. Resultaten i målstyrningen följs upp i kommunens delårsredovisning och årsredovisning. Tanken är att en röd tråd ska löpa från visionen och kommunfullmäktiges mål ner till enheternas aktiviteter. Det ska alltså finnas en tydlig relation mellan det arbete som utförs inom de olika nämnderna, de kommunövergripande målen och visionen.

Visionen

Visionen är det mest övergripande nivån i målstyrningen. Visionen är en önskan om hur det ska vara ett leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Visionen ska inspirera och vara vägledande för den kommunala organisationens färdriktning. Kommunfullmäktige beslutar om visionen.

Perspektiven

Perspektiven är viktiga strategiska inriktningar av kommunens styrning för att uppnå visionen. Perspektiv kallas ibland också fokusområden.

Kramfors styrmodell har tre perspektiv:

Kramforsbon – medarbetare – ekonomi och effektivitet.

Perspektiv Kramforsbon är det större perspektivet och speglar både den inre och den yttre effektiviteten och är det verksamhetsspecifika perspektivet.

Perspektiv medarbetare är medlen för att uppnå måluppfyllelsen i perspektiv Kramforsbon.

Resurserna återfinns i perspektiv ekonomi. Perspektiv medarbetare och perspektiv ekonomi är övergripande för kommunens alla verksamheter.

Varje perspektiv innehåller kommunövergripande mål som kommunfullmäktige fastställer. De kommunövergripande målen antas i samband med att kommunfullmäktige beslutar om kommunens budget.

Läs mer om styrning och ledning

Styrningen uttalas i en mängd olika dokument som du hittar på sidan styrdokument, se länk under relaterade länkar på denna sida. 

Uppdaterad: Sidansvarig: Erika Sjögren

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Erika Sjögren
Verksamhetsutvecklare
Tel: 0612-801 16
erika.sjogren@kramfors.se