Styrning och ledning 

Hur styrs en kommun? 

En stor del av kommunens arbete styrs av statliga regelverk, exempelvis skollagen och sociallagstiftningen.

En annan del av kommunens styrning utgår från de mål och dokument som kommunens förtroendevalda beslutar om. I grunden för styrningen finns kommunallagen.

God ekonomisk hushållning

I kommunallagen står det att "kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer." En god ekonomisk hushållning innebär inte bara att ekonomin går ihop, det vill säga att kommunen håller sin budget. Det innebär också att pengarna används till rätt saker och att de används på ett effektivt sätt.

Målstyrning

Målstyrning är kommunfullmäktiges verktyg att svara upp till de krav kommunallagen ställer om god ekonomisk hushållning. Målstyrningens innehåll beskrivs och beslutas årligen i kommunens budget. Resultaten i målstyrningen följs upp i kommunens delårsredovisning och årsredovisning. Tanken är att en röd tråd ska löpa från visionen och kommunfullmäktiges mål ner till enheternas aktiviteter. Det ska alltså finnas en tydlig relation mellan det arbete som utförs inom de olika nämnderna, de kommunövergripande målen och visionen.

Visionen

Visionen är det mest övergripande nivån i målstyrningen. Visionen är en önskan om hur det ska vara ett leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Visionen ska inspirera och vara vägledande för den kommunala organisationens färdriktning. Kommunfullmäktige beslutar om visionen.

Perspektiven

Perspektiven är viktiga strategiska inriktningar av kommunens styrning för att uppnå visionen. Perspektiv kallas ibland också fokusområden.

Kramfors styrmodell har fyra perspektiv:

Kramforsbon – processer– medarbetare – ekonomi.

Perspektivet Kramforsbon rör det utåtriktade arbetet för kommunens invånare, vilket symboliseras av perspektivets placering ovanför de andra. Övriga perspektiv rör kommunens inre arbete för arbetet med god ekonomisk hushållning.

Till varje perspektiv finns ett inriktningsmål som sammanfattar essensen i perspektivet och anger färdriktning. Till detta kopplas kommunövergripande mål.

Kommunövergripande mål

Varje perspektiv innehåller kommunövergripande mål som kommunfullmäktige fastställer. De kommunövergripande målen antas i samband med att kommunfullmäktige beslutar om kommunens budget.

Nämndmål

Kommunens nämnder ska ta egna mål som utgår från de kommunövergripande målen. Nämndmålen redovisas i respektive nämnds verksamhetsplan.

Verksamhetsplaner

Nämndernas verksamhetsplaner bestäms av varje nämnd på hösten. Utifrån nämndens mål genomförs aktiviteter på alla nämnder. Aktiviteterna ska leda till att nämndens mål nås.

Läs mer om styrning och ledning

Styrningen uttalas i en mängd olika dokument som du hittar på sidan styrdokument, se länk under relaterade länkar på denna sida. 

Uppdaterad: Sidansvarig: Erika Sjögren

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Erika Sjögren
Verksamhetsutvecklare
Tel: 0612-802 03
erika.sjogren@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.