12 december 2017
Kommun & demokrati

Nya beslut enligt BKUs handlingsplan

Under det gångna året har Barn-, kultur- och utbildningsnämnden fattat många beslut för att skapa balans i sin budget. Så också vid årets sista sammanträde. Denna gång rörde besluten läspedagogerna, Chansen, Idéverkstan och biblioteket.

Läspedagogerna

Arbetet med läspedagoger började 2009 som en åtgärd då kommunen sett svaga resultat i läsförståelse. Genom projektmedel från Skolverket började vi att arbeta kommunövergripande med läs- och skrivutveckling. Budget har varit 2,25 tjänster, men under hösten har endast 1,5 tjänst nyttjats fördelat på tre personer.

I den analys som gjorts av verksamheten konstateras att arbetssättet varit efterfrågat. Tyvärr har dock läsförståelsen trots insatsen försämrats i årskurs 3, 6 och 9. Det finns också en otydlighet i organisationen; resursen är finansierad från förvaltning, medan det är rektor som har ansvar för resultatet.

Läspedagogerna är inte en lagstadgad verksamhet.

Beslut: Den centrala resursen lyfts bort från BKU-förvaltningen och styrs tydligare till rektor och pedagoger.

Resultat: En minskad kostnad på förvaltningsnivå med 1 200 000 kronor på helårsbasis.

Chansen

Chansen riktar sig till barn och ungdomar i åldrarna sex till arton år och deras föräldrar. Det handlar om barn och ungdomar som riskerar att fara illa på grund av sitt eget beteende eller brister i hemmiljön. I verksamheten finns en pedagog anställd för att i samarbete med skolan stötta främst kring pedagogiska frågor.

Chansen är en gemensam aktivitet med BAS-förvaltningen. Verksamheten är inte en lagstadgad verksamhet.

Beslut: Bidraget till Chansen behålls till 2018-06-30. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med BAS-förvaltningen tydliggöra ansvar och samarbete från och med andra delen av 2018.

Resultat: På sikt en besparing på 500 000 kronor per år.

Idéverkstan

Idéverkstan har verkat i kommunen sedan 2013. I början var det en heltidstjänst fördelat på två personer, från 2014 har det varit två heltidstjänster. Arbetet går ut på att införa det värdeskapande och entreprenöriella lärandet i skolorna.

BKU-nämnden anser att Idéverkstan är en positiv verksamhet för förvaltningen. Trots detta svarar tillfrågade rektorer och pedagoger att de i valet mellan att kapa kostnader i skolans egen inre organisation och avveckla Idéverkstan väljer det sistnämnda. Ansvaret för det entreprenöriella lärandet ligger också enligt läroplanen hos rektor tillsammans med enhetens pedagoger.

Verksamheten är inte lagstadgad.

Beslut: Idéverkstan avvecklas under vårterminen 2018, dock senast 2018-06-30. De två anställda har tillsvidaretjänster i kommunen och kommer att erbjudas andra arbetsuppdrag.

Resultat: En minskad kostnad med 1 000 000 kronor på helårsbasis.

Biblioteket

Under 2016 ökade efterfrågan och behovet av biblioteket tjänster på grund av det stora antalet sylsökande som kom till Kramfors. Verksamheten förstärktes därför med en tjänst.

Under 2017 har situationen dock förändrats; det är färre asylsökande i kommunen och Kramforshjärtat har till viss del övertagit funktionen som mötesplats. Enligt handlingsplanen för budget i balans beslutade därför nämnden i april att utreda vad en minskning av bibliotekets ram med en miljon kronor skulle innebära.

Utredningen visar att det vore riskabelt att göra en alltför stor neddragning på en gång utan rekommenderar en neddragning med hälften. På sikt ska man dock kunna minska ytterligare.

Beslut och resultat: Biblioteksverksamheten får minskad budget med 500 000 kronor inför 2018. Av dessa kom 400 000 kronor från ett externt bidrag. Inför 2019 års budget ska man planera och kvalitetssäkra för ytterligare en ramminskning om 500 000 kronor.

Uppdaterad: 2018-10-09 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande BKU-nämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.se

Anki Johnson
Biträdande förvaltningschef BKU
0612-804 40
anki.johnson@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.