02 februari 2018
Kommun & demokrati

BAS beslut för en bättre ekonomi

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) fortsätter även 2018 arbetet med att skapa balans i sin budget. Differensen mellan behov och ram uppgår till 42,8 miljoner kronor. Igår behandlade nämnden åtta punkter som finns på årets handlingsplan.

Behålla Kramforshjärtat
Mötesplatsen Kramforshjärtat öppnade i november 2016. Kramforshjärtat fungerar som en plattform för människor med olika bakgrund, intressen, kön, ålder och så vidare. En flyktingsamordnare (heltidstjänst) arbetar där tillsammans med beredskapsanställda från Arbetsmarknadsenheten. Olika aktörer, till exempel Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Krambo, medverkar regelbundet för att informera och svara på frågor.

Kramforshjärtat har en viktig funktion när det gäller service och tillgänglighet för nyanlända. Stället är också viktigt ur integrationshänseende. BAS-nämndens ordförande Jonne Norlin (S) säger också att en avveckling skulle innebära ökad belastning på till exempel biblioteket, kommunens kundtjänst och socialtjänst.

BAS-nämnden beslutade därför att inte bejaka förslaget att avveckla Kramforshjärtat. Verksamheten behålls därmed.

 

Avveckla tjänst som integrationsstrateg
Alla kommunala verksamheter påverkas på något sätt av asyl- och flyktingmottagande. Kramfors kommun har sedan några år tjänsterna integrationsstrateg och flyktingsamordnare. Antalet asylsökande har dock minskat och nämnden ser inte att det finns behov av två tjänster längre.

Beslut togs att avveckla tjänsten integrationsstrateg. Flyktingsamordnartjänsten behålls, men diskussioner förs om att flytta den organisatoriskt från BAS till samhällsavdelningen (Kommunstyrelseförvaltningen).

 

Behålla bidraget hör väntjänster till pensionärsorganisationerna
Våra pensionärsföreningar har årligen fått bidrag för de väntjänster de utför. Det kan handla om att skotta snö, högläsa tidningen och hjälpa någon att handla. Förvaltningen hade i handlingsplanen föreslagit en indragning av bidraget, som uppgår till 170 000 kronor.

BAS-nämnden beslutade dock att fortsätta med bidraget. Ordförande Jonne Norlin säger att pensionärsorganisationernas arbete är oerhört viktigt. Om väntjänsterna upphör skulle det påverka kommunen negativt.

 

Minska personalkostnaderna inom Funktionsstöd
Sedan budget 2018 fastställdes har behovet av personal inom Funktionsstöd förändrats. Förvaltningen ser att det på naturliga sätt är möjligt att dra in tre tjänster, vilket motsvarar 1,5 miljoner kronor. Förändringen bedöms inte påverka verksamheten.

Nämnden godkände åtgärden.

 

Minska kostnader för utredning och insatser inom Stöd, vård och omsorg
Verksamhetsområdet Stöd, vård och omsorg (SVO) har under året som uppdrag att genomföra besparingar motsvarande 3,6 miljoner kronor. Områden som berörs är hemtjänst, särskilt boende och dagverksamhet för äldre.

Nämnden godkände att besparingar genomförs genom att…

  • minska behovet av vikarier
  • reducera antal årsarbetare med en tjänst i dagverksamheten Skutan
  • sänka kostnaden för sjuklöner
  • öka produktiviteten inom hemtjänst och särskilt boende

 

Behålla tjänst som verksamhetsutvecklare/utredare inom förvaltningsledningen
Den berörda tjänsten innebär ett brett uppdrag som stöd till förvaltningschef och verksamhets- och avdelningschefer. BAS-nämnden anser att tjänsten med dess funktioner är alltför värdefull för att kunna avvaras.

Ansvaret och trycket på cheferna skulle bli alltför stort, menar nämndsordförande Jonne Norlin. Även kvaliteten i utredningar och underlag skulle försämras och risken är stor att konsulter behöver köpas in för att utföra uppdragen.

Tjänsten verksamhetsutvecklare/utredare blir därmed kvar.

 

Ta bort/minska antalet tjänster i Familjeteamet och Familjecentralen
Familjeteamet och Familjecentralen är två olika verksamheter, som båda arbetar med familjers bästa i fokus. Familjeteamet jobbar med olika former av familjestöd där barn i åldrarna 0-18 år är målgrupp. Familjecentralen når blivande och nyblivna föräldrar samt barn 0-6 år. Familjecentralen är ett samarbete mellan landstinget (region Västernorrland), skolan och socialtjänsten.

En enig nämnd tog beslut om att avveckla Familjeteamet, men överföra 0,5 årsarbetare från funktionen till Familjecentralen. Besparing 1,5 årsarbetare

 

Minska kostnader för kommunal hälso- och sjukvård
Verksamhetsområde Kvalitetsledning och hälsa har i uppdrag att genomföra besparingsåtgärder under året motsvarande en miljon kronor.

Nämnden godkände att besparingar genomförs genom att Effektivisera hanteringen av hjälpmedel. Kvalitetssäkra förskrivning av inkontinensprodukter samt minska användandet av vikarier i hälso- och sjukvården.

 

Minska kostnader för utredning/insats inom IFO
Individ- och familjeomsorgen (IFO) har en bred och viktig verksamhet. Man brottas dock med stora utmaningar i form av tung arbetsbelastning med höga sjukskrivningstal som följd samt ökade antal orosanmälningar och placerade barn. Ärendemängden ökar i samtliga verksamhetsområden.

Målsättningen för 2018 är att arbetsbelastningen och därmed arbetsmiljön förbättras och stabiliseras. IFO har arbetat strategiskt med personalrekrytering och anställt fem socialsekreterare. Det innebär att man nu har en plan för avveckling av de socionomkonsulter som hyrts in. Detta minskar kostnaderna och påverkar kommunens ekonomi positivt.

Nämnden godkände denna redovisning.

Uppdaterad: 2018-02-02 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Jonne Norlin (S)
Ordförande BAS-nämnden
073-275 87 50
jonne.norlin@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.