29 mars 2018
Kommun & demokrati

Beslut enligt BAS handlingsplan

När Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) sammanträdde igår fanns åtta åtgärder och utredningsuppdrag på handlingsplanen. En del av dem blev föremål för faktiska beslut medan andra redovisades för att gå vidare i behandlingen.

Träakademien

Förvaltningens bedömning är att avtalet med Mittuniversitetet bör sägas upp. BAS-nämnden tog den 27 april 2017 också beslut om att föreslå kommunstyrelsen att göra så. Inget beslut har dock fattats i KS, varför ärendet nu aktualiserats igen.

– Det faktum att utbildningsplatserna inte fylls innebär att vi årligen läcker pengar. Det är inte hållbart, säger BAS-nämndens ordförande Jonne Norlin (S).
– Samtidigt vet jag att en dialog är igång med såväl Mittuniversitet som andra aktörer. Vi avvaktar därför och ser vart det leder.


VIA:s placering och personal

Under hösten 2013 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att vuxenutbildningen organisatoriskt skulle placeras inom ramen för BAS-nämndens verksamhet. Tydliga beröringspunkter mellan vuxenutbildning, kommunala arbetsmarknadsåtgärder och nyanländas etablering var ett uttalat skäl. VIA (vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad) blev ett faktum från 1 juni 2014.

I arbetet med att mildra BAS budgetunderskott är VIA nu föremål för översyn. Nämnden gav den 7 december 2017 förvaltningen i uppdrag att se om en alternativ organisatorisk placering kan minska kostnaderna för ledningspersonal.

I sin utredning skriver förvaltningen att ”VIA:s nuvarande nämndtillhörighet är optimal då en samsyn och samordning mellan vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor och socialtjänst redan idag men kanske ännu mer i framtiden blir allt viktigare”. Förvaltningen lämnade dock inget förslag till beslut.

– Nämnden beslutade att inte göra några förändringar. VIA och dess verksamhetschef återfinns även framöver i BAS försorg. Vi initierade VIA och ser att det arbete som görs är bra för kommunen som helhet, säger Jonne Norlin.


Länssamverkan – socialtjänst och hälso- och sjukvård

Kramfors kommun ingår sedan länge i en länssamverkan för socialtjänst och hälso- och sjukvård. Arbetet samordnas av Kommunförbundet Västernorrland. Vi får även ta del av forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) via kommunförbundet.

Eftersom BAS-förvaltningen och dess nämnd vänder på varje sten för att utvärdera och hitta möjliga vinster har även länssamverkan utretts. Bedömningen som görs är att deltagandet är för värdefullt för att kunna undvaras. Små och medelstora kommuner har mycket att vinna på att finnas med i nätverk och ta del av varandra kunskap.

– Samverkan är en förutsättning för att vi ska klara uppdragen inom våra fokusområden, som är komplexa och kunskapsstyrda. Beslut togs om fortsatt medverkan.


Tillämpa lagen om valfrihet (LOV)

Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att överlåta till brukaren att välja utförare bland leverantörer i ett valfrihetssystem. Det är frivilligt för kommuner att införa valfrihetssystem, men obligatoriskt för landstingen inom primärvården.

BAS-nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda vilka förutsättningar och konsekvenser ett införande av LOV skulle betyda hos oss. Efter att ha tagit del av utredningen beslutade nämnden igår att inte tillämpa lagen.

– Under några år drevs Kramfors hälsocentral av ett företag. Idag har vi dock inte några privata aktörer på marknaden och det känns därför inte försvarbart att lägga ner stora resurser på detta. Utsikten att någon skulle vara intresserad av att ta över endast något russin är liten.


Central bemannings- och planeringsenhet

BAS-förvaltningen har sedan 2009 en egen bemannings- och planeringsenhet. Totalt omfattar enheten 45-50 anställda och leds av en enhetschef. BAS-förvaltningen har haft i uppdrag att utreda förutsättningar för en central bemanningsenhet inom HR-avdelningen för hela kommunen och se om en sådan kan innebära ett mera effektiv resursutnyttjande. Effekten skulle också kunna leda till minskade kostnader för BAS genom att ta bort hela eller del av tjänsten som enhetschef.

Utredningens slutsats är dock att frågan om en central bemannings- och planeringsenhet inte är mogen än. BAS-nämnden beslutade därför att pausa frågan.


Utredningsuppdrag

Ett antal utredningsuppdrag som nämnden gett förvaltningen redovisades. Inget avgörande gjordes om dessa utan frågorna blir föremål för beslut i ett senare skede.

  • Kända statsbidrag och stimulansmedel
  • Hur kostnader för sjuklön påverkas av förändringar av AFA:s ansvar
  • Återsökbara medel från Migrationsverket

Uppdaterad: 2018-03-29 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Jonne Norlin (S)
Ordförande BAS-nämnden
073-275 87 50
jonne.norlin@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.