• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages
Allaktivitetshuset i Marieberg, illustration.

Allaktivitetshuset i Marieberg, illustration.

07 november 2019
Kommun & demokrati

Nya generationers Mariebergsgård

Mariebergsgården, som under många år lockat tusentals besökare från när och fjärran, har idag så omfattande mögelskador att en renovering är utesluten. Redan 2021 kan dock en ny mötesplats – ett allaktivitetshus – stå klart i Marieberg.

Intresset för Marieberg och omgivningarna har under de senaste åren ökat markant. Området ingår i ett av de sju utvalda klustren av orter längs Ångermanälven som EU-projektet Besöksnäring i Höga kusten – en resa i tid och rum har fokus på att utveckla och investera i.

– Det starka lokala engagemanget för projektet är en betydande del i beslutet. Tillsammans, civilsamhälle och kommunen som organisation blir vi möjliggörare, säger Jon Björkman (V), kommunstyrelsens vice ordförande.

Destination med attraktionskraft

High Coast Distillery i Box, kulturreservatet Marieberg och nyanlagda bryggor och kajer vid Ångermanälven gör också att ett allaktivitetshus har stor betydelse för besöksnäringen och den lokala utvecklingen i hela vår kommun. Ådalen har varit en viktig plats under århundraden och är idag ett uppskattat och populärt besöksmål.

I ett större perspektiv blir allaktivitetshuset en del i Höga kusten som varumärke. Målet som kommunerna i Ångermanland satt, är att Höga kusten ska utvecklas till en destination med attraktionskraft i internationell klass till år 2025, vilket i sin tur ska leda till 800 nya arbetstillfällen och en fördubblad omsättning samma år.

Aktiviteter, mat, dryck och boende

High Coast Distillery i Box har under det senaste året tagit emot omkring 12 000 besökare. Till Box kan besökare numera enkelt ta sig med bil och båt. Kajen har rustats upp och nya ställplatser för husbilar och husvagnar har anlagts.

Kulturreservatet Mariebergs sågverkssamhälle, som bjuder på guidning och övernattning, tar emot omkring 250 personer varje sommar. Med fler aktörer som bidrar med aktiviteter, mat och boende finns kapacitet att ta emot fler besökare.

– Det har skett mycket positivt längs norra sidan av Ångermanälven på sistone. Den nya Mariebergsgården tror jag kan bli ett starkt komplement för lokalsamhället där, säger Ida Stafrin (C), oppositionsråd.

– Projektet är ett bra exempel på samverkan med ideella krafter och hur vi knyter samman den gamla sågverksepoken med en modern besöksnäring vilket skapar mervärde för hela kommunen.

Nyhamns brygga vid Ångermanälven i Kramfors kommun.

Nyhamns brygga.

Föreningsarbete och dialogmöten

Lokala aktörer har arbetat för en ny Mariebergsgård i många år. Ett arbete som idag drivs av Mariebergs folketshusförening och Köja- Mariebergs lokalhistoriska förening med finansiering av Leader Höga Kusten. Under resans gång har ett flertal dialoger genomförts med boende, föreningar, och näringsliv tillsammans med tjänstepersoner och politiker i Kramfors kommun. Konceptet för en ny Mariebergsgård är idag klart.

Hållbart och energisnålt

Byggnaden kommer att bli ett intressant besöksmål i sig självt, ett energihus med solcellsanläggning, bergvärmepump och miljövänliga material. Solcellsanläggningen ska på årsbasis täcka behovet av uppvärmning och el. Ventilationen är en hybridventilation med förvärmd luft genom markschakt. Huset kommer också att byggas för optimal tillgänglighet när det gäller exempelvis nivåskillnader, utrymmen, färger och ljud.

Friskvård, fest och trygghetspunkt

Allaktivitetshuset ska kunna användas av privatpersoner, företag och föreningar för olika arrangemang. Huset är planerat för friskvård och ungdomsaktiviteter. Det kommer också att få en roll som lokalt informationscentrum och kan komma att bli ett resurscentra – en trygghetspunkt – dit människor kan vända sig vid större kriser i samhället.

Finansiering

Investeringen beräknas uppgå till 6 miljoner kronor. Beviljas ansökan till Boverket om bidrag till allmänna samlingsplatser, kommer myndigheten att stå för 50 procent av kostnaden, 3 miljoner kronor. Lokalt satsar föreningarna 20 procent, 1,2 miljoner. Kramfors kommun står för 30 procent, vilket betyder 1,8 miljoner kronor, medel som fördelas under åren 2020 och 2021 under förutsättning att Boverket beviljar ansökan om bidrag.

– Kramfors kommun ska vara en välkomnande plats med ett livskraftigt näringsliv och attraktiva boendemiljöer. Ett levande kulturarv ger djup förankring, framtidstro samt ett kreativt och nytänkande samhällsklimat, avslutar Jon Björkman.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog den 5 november 2019 kommunstyrelsen att bevilja Mariebergs folketshusförening ett bidrag på 30 procent under förutsättning att Boverket tillstyrker ansökan om bidrag med 50 procent samt att anvisa medel med maximalt 1,8 miljoner kronor ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel att fördelas mellan åren 2020 och 2021.

Mariebergsgården, Kramfors kommun.

Mariebergsgården idag.

Kort historik över Mariebergsgården

Under sågverksepoken var Köja-Marieberg ett samhälle där föreningslivet blomstrade. Ett Folkets hus, Mariebergsgården, byggdes av SCA 1960 som ersättning för en tidigare byggnad som var i mycket dåligt skick. Huset byggdes med den tidens enklaste teknik, något som senare visade sig vara mindre bra.

I början av 1970-talet, när Mariebergs såg lades ner, stannade också motorn i närings- och föreningslivet av. Under 1980-talet spirade dock nya idéer och flera föreningar använde Mariebergsgården till teater, konst och film. Det fanns en ungdomsteater- och en amatörteatergrupp.

Under 1990-talet blev mögellukten i byggnaden allt mer besvärande och föreningarna började se sig om efter ett nytt kulturhus. Vid denna tid var det möjligt att söka EU-bidrag för att bevara industrisamhällets kulturarv och den gamla torken på sågen bedömdes kunna bli en lämplig lokal.

Efter en period av intensivt arbete och stora investeringar kom nästa dråpslag: dioxin i mark och byggnader. Under hösten 2014 fram till hösten 2015 pågick en av Sveriges största dioxinsaneringar. Sveriges geologiska undersökning, SGU, var huvudman för åtgärden. Totalt ersattes 52 000 ton förorenade massor med nya massor och idag är området ofarligt att vistas i och kan användas som arbetsplats, sommarboende samt rekreationsområde.

Trots dråpslag och nederlag startade en process och en dialog med boende, föreningar och företagare i området. Detta arbete ledde såsmåningom fram till det som kan bli nya generationers Mariebergsgård.

Läs mer
Mariebergsgårdenlänk till annan webbplats

Kulturreservatet Mariebergs sågverkssamhällelänk till annan webbplats

Besöksnäring i Höga Kusten – en resa i tid och rum

Dioxinsanering klar i Marieberg, SGU, 19 november 2015länk till annan webbplats

Uppdaterad: 2019-11-07 Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Jon Björkman (V)
Kommunstyrelsens vice ordförande
0612-801 21
jon.bjorkman@kramfors.se

Ida Stafrin (C)
Oppositionsråd
0612-801 29
ida.stafrin@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.