23 februari 2022

Nu inför vi en jämställd vinterväghållning

Kramfors kommun har tagit beslut om jämställd vinterväghållning. Det innebär bland annat att snöröjning av tillfartsvägar till skolor, förskolor, bussgator och viktiga näringslivsanläggningar ska prioriteras först, och därefter gång- och cykelvägar.

– När det snöar så är det lättare att ta sig fram i bil än att gå och cykla, för att inte tala om de som drar en barnvagn, använder rullator eller rullstol. En prioriteringsordning av snöröjningen ur ett jämställdhetsperspektiv kommer göra kommunen mer tillgänglig för alla, säger produktionsnämndens ordförande Rainor Melander (S).

Kommunen ansvarar för det kommunala vägnätet runt tätorten Kramfors, Nylands tätort och ytterligare några kortare vägar utanför tätorterna. Verksamheten arbetar för ett tydligt jämställdhetsperspektiv där alla ska få samma möjlighet till service, ett gott bemötande och kunna forma sitt eget liv.

Fler kvinnor än män går, cyklar och åker kollektivt

När det kommer 10 centimeter snö så är det främst med bilen som är det enklaste sättet att ta sig fram. Forskning visar att det är männen i större utsträckning som använder bilen, medan kvinnor tillhör gruppen som går, cyklar och åker kollektivt.

Prioritering med hänsyn till jämställdhet

Att göra kommunens vägar och gångbanor fri från snö är ett arbete som tar tid, och det görs löpande en prioritering som baseras på hänsyn till jämställdhet, miljö och hälsa. Snöröjning påbörjas generellt vid ett snödjup om 6-8 centimeter blöt snö eller 8-10 centimeter kall snö.

Generella principer för prioriteringar:

1) Tillfartsvägar till skolor, förskolor, bussgator och viktiga näringslivsanläggningar

2) Gång och cykelvägar

3) Gator och vägar

4) Kommunala anläggningar

Halkbekämpning en viktig del i vinterväghållningen

Halkbekämpning på gator, gång- och cykelvägar och trottoarer sker när halka uppstår, och forskning visar att det finns mycket att vinna på att satsa på vinterväghållning för fotgängare. Tre gånger fler fotgängare skadas i halkolyckor än bilister. Kommunen har en servicegarantitid på 5 timmar gällande halkbekämpning, vilket innebär att all halkbekämpning skall vid uppehållsväder vara fullt färdigt inom 5 timmar från beställt arbete.

Kommunen och fastighetsägarna delar på ansvaret beträffande vinterväghållning. Vägnätet i kommunen är uppdelat på tre olika väghållare; stat (trafikverket), kommun och enskild (oftast vägförening).

Beslutet om Jämställd vinterväghållning togs i Produktionsnämnden den 23 februari.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Frågor kring nyheten?


Rainor Melander
Ordförande produktionsnämnden
rainor.melander@kramfors.se