Hållbara besöksmål i Norabygden

Syftet med LONA-projektet är att fler ska upptäcka den unika natur och värdefulla kultur som finns i Norabygden. Initiativtagare till utvecklingsarbetet är bygdens föreningar. Kramfors kommun står som projektägare.

Hållbara besöksmål i Norabygden är en förstudie där natur- och kulturmiljöer i Norabygden kartläggas och inventeras. Detta för att skapa en tydlig bild av vad som behöver åtgärdas, till vilka kostnader samt hur finansiering kan ordnas.

Ta tillvara resurser och utveckla dem

I området finns riksintressen både vad gäller natur och kultur. Möjligheterna att på sikt öka besöksanledningarna är goda; det handlar om att tillgängliggöra området för olika målgrupper och öka attraktiviteten för såväl boende som besökare.

Samverkan mellan lokalsamhället och kommunen

Föreningslivet är starkt och har initierat projektet, Kramfors kommun är mycket engagerad och ser värdet i att öka såväl kunskap som tillgänglighet för kvinnor och män i olika åldrar och med olika härkomst och bakgrund.

Kartläggning och inventering av natur- och kulturmiljömål

Inventeringen ska noga gå igenom och dokumentera samtliga målpunkter, både i skrift och foton, vad som behöver åtgärdas och hur.

LONA-dag/seminarium den 24 augusti 2018

Intresset för naturen och dess värden bör grundläggas tidigt i livet och därför har fokus lagts på förskolebarn under LONA-dagen. Under LONA-dagen kommer barn att få lära sig mer om vattenfrågor och bins betydelse för naturen. Bland annat kommer ett bisamhälle att visas upp.

Dialogmöten

Skapa samverkan, delaktighet och samhandling. Genom dialog med berörda föreningar, företag, markägare med flera lägga grunden och skapa förutsättningar för långsiktig hållbarhet. Projektmål - minst 10 dialogmöten.

En åtgärdsplan för natur- och kulturmål

Framtagning av plan för hållbart nyttjande och tillgängliggörande av Norabygden stora natur- och kulturvärden. Planen ska tydliggöra vilka åtgärder som ska prioriteras, vem/vilka ansvarar för de olika åtgärderna, vilka kostnader det medför samt förslag på finansieringslösningar.

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Andreas Gylling
Utvecklingssekreterare
0612-808 18
andreas.gylling@kramfors.se