Ekonomi och budget

Mål och resursplan - budget och målstyrning

Målet med kommunens pengar är inte att göra vinst utan att skapa en god verksamhet för de pengar som finns. Mål- och ekonomiprocessen är lång och innehåller många faser, som slutligen blir en budget som kommunfullmäktige beslutar om i juni varje år.

2021 bytte kommunens budget namn till mål- och resursplan. I mål- och resursplanen beskrivs dels kommunens budget, men hur kommunens målstyrning fungerar och vilka mål kommunfullmäktige har beslutat om för det kommande året. Målstyrningen är kommunfullmäktiges verktyg att svara upp till de krav kommunallagen ställer om god ekonomisk hushållning. Resultaten i målstyrningen följs upp i kommunens delårsredovisning och årsredovisning. Tanken är att en röd tråd ska löpa från visionen och kommunfullmäktiges mål ner till enheternas aktiviteter. Det ska alltså finnas en tydlig relation mellan det arbete som utförs inom de olika nämnderna, de kommunövergripande målen och visionen.

I mål- och resursplanen för 2021 fastställde kommunfullmäktige en reviderad styrmodell. I modellen finns tre perspektiv. Perspektiven är strategiska områden som kommunen anser vara extra viktiga att arbeta med för att nå fram till visionen.

Från 2023 gäller följande perspektiv:

  • Kramforsbon
  • Medarbetare
  • Ekonomi

I mål- och resursplanen fördelas också pengarna i en summa till nämnderna och de investeringar som ska göras beskrivs.

Delårsrapport

Under budgetåret följs budgeten upp i en delårsrapport. Det sker i augusti och när året är slut i en årsredovisning.

Verksamhetsplan

Nämnderna gör sedan en planering för sina ansvarsområden i en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen utgår från de beslut som finns i mål- och resursplanen.

Läs mer om styrmodellen och kommunens planering i de relaterade länkarna som finns på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erika Sjögren