Totalförsvar

Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar. I den senaste försvarsinriktningen som antogs av riksdagen fastslogs att Sverige ska säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret.

Planeringen för att kunna hantera situationer med höjd beredskap har under de senaste åren återupptagits. Målet är att

  • skydda civilbefolkningen,
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och
  • lämna stöd till Försvarsmakten

Totalförsvarsövning 2020

Det var den första totalförsvarsövningen som genomförts på över 30 år och med den ville man stärka Sveriges motståndskraft. Kramfors kommun deltog i delar av denna övning.

På grund av prioritering av hantering av pandemin samt risken för smittspridning omplanerades delar av Totalförsvarsövning 2020 med bland annat en förändrad tidplan där aktiviteter fortsatt in i 2021.

Vad innebär civilt försvar?

Civilt försvar är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att hantera situationer då beredskapen höjs. Civilt försvar är därmed inte en organisation.

Arbetet syftar till att skydda civilbefolkningen och att exempelvis sjukvård och transporter ska fungera vid krigsfara och krig. Vid krigsfara och krig ska det civila försvaret också kunna stödja Försvarsmakten.

Kramfors kommuns uppgifter

För Kramfors kommun innebär det att vår viktigaste uppgift är att se till att vår verksamhet ska fungera så normalt som möjligt.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har träffat en överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar på samma sätt som den tidigare överenskommelsen om krisberedskap. Detta innebär att kommunen får ett litet bidrag för att arbeta ett antal prioriterade frågor. Dessa är

  • kompetenshöjning gällande totalförsvar
  • säkerhetsskydd
  • krigsorganisation och krigsplacering

Medborgarnas uppgifter

I Sverige har vi totalförsvarsplikt, den omfattar alla invånare mellan åldrarna 16-70 år. Totalförsvarsplikt betyder att alla som omfattas måste delta i uppgifter inom totalförsvaret. Det kan vara allt ifrån att göra allmän värnplikt till att bära vapen i strid eller att rensa upp efter en större olycka. Under höjd beredskap gäller allmän tjänsteplikt, vilket innebär att varje person måste inställa sig. Ungdomar i åldrarna 16-18 år är undantagna väpnad strid och tilldelas andra uppgifter.

Geografiskt områdesansvar

Varje kommun ska ha planer för att kunna upprätthålla sin verksamhet under höjd beredskap. Kommunen har ett geografiskt områdesansvar och vid höjd beredskap ska kommunstyrelsen verka för ledning och samordning av det civila försvaret inom respektive kommun.

Vid höjd beredskap eller om ransoneringslagen träder i kraft ska kommunen vidta de åtgärder som behövs för försörjning med nödvändiga varor. Vi ska också medverka vid allmän prisreglering och ransonering, samt delta i genomförandet av de åtgärder som är viktiga för landets försörjning.

Krisberedskap en förutsättning för ett civilt försvar

Det är i stort sett samma åtgärder som behövs inom både krisberedskapen och det civila försvaret för att skydda befolkningen och samhällsviktiga funktioner. Krisberedskap är enligt den försvarspolitiska inriktningspropositionen en grundläggande förutsättning för arbetet med civilt försvar.


Uppdaterad: Sidansvarig: Anton Gustafsson