Utomhusluft

Vi utför mätningar på utomhusluftens kvalitet i Kramfors tätort vart femte år. Mätningarna görs för att säkerställa att föroreningar i luften inte påverkar hälsan negativt.

Vi mäter partiklar, kvävedioxid, svaveldioxid och kolväten. Den senaste mätningen utfördes på Limstagatan i Kramfors centrum vintern 2020-21.

Lokala föroreningar från biltrafiken är den största föroreningskällan. Även vedeldning och industrier kan i viss mån bidra.

De mätningar och beräkningar som utförts visar att luften i Kramfors centrum inte överskrider miljökvalitetsnormerna. Vi har alltså relativt låga halter av luftföroreningar. Människor kan dock påverkas av även lägre halter av luftföroreningar, speciellt om man har luftvägssjukdom eller hjärt- och kärlsjukdom. Enligt världshälsoorganisationen (WHO) innebär varje ökning av små partiklar i luften en ökning av risken att drabbas av stroke. Detta gäller även kväveoxider. Det är alltså viktigt att hålla luftföroreningshalterna så låga som möjligt även om miljökvalitetsnormerna underskrids.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe