Framgångsrika metoder i jämställdhetsarbetet

Sjuan

Sjuan är en metod för att analysera könsskillnader i verksamheten. Könsuppdelad statistik kan synliggöra skillnader i service och resursfördelning till kvinnor och män. Men att mäta är en sak, att tolka resultatet och komma fram till lösningar är en annan utmaning. Sjuan är en enkel metod för att analysera siffrorna.

Under våren 2019 så har enhetschefer och verksamhetsutvecklare inom Välfärdsförvaltningen utbildats i Sjuan, en metod för jämställdhetsanalys. Målgruppen för utbildningen har fått verktyg för att analysera sina verksamheter ur ett jämställdhetsperspektiv och presentera förslag till åtgärder.

Det börjar med mig

"Det börjar med mig" är namnet på FATTA MANs metodmaterial mot sexuellt våld och för samtycke, med fokus på destruktiva maskulinitetsnormer. Metodmaterialet har tagits fram av de tre organisationerna Fatta, Make Equal och Män för jämställdhet. Metodmaterialet består av tre stycken 90 minuter långa lektioner. Namnet kommer från det perspektiv som genomsyrar metodmaterialet. "Det börjar med mig" innebär att den du framförallt har ansvar för – och kan förändra – är dig själv. Den primära målgruppen är elever på gymnasiet men det fungerar även att använda i andra sammanhang utanför skolan.

Ådalsskolan arbetar med metoden och materialet.

Machofabriken

Machofabriken är ett metodmaterial för unga mellan 13-25 år. Det är ett verktyg för ökad jämställdhet och för förebyggande arbete mot våld, med fokus på hur sociala normer för maskulinitet kan ifrågasättas och förändras.

Arbetet med Machofabriken ger deltagarna möjlighet att reflektera över hur föreställningar kring kön och sexualitet påverkar deras liv och relationer. De interaktiva övningarna skapar utrymme att pröva nya sätt att förhålla sig och agera, både i relation till andra, sig själv och till samhället i stort. Målet är att unga som arbetat med Machofabriken ska uppleva att de - trots påverkan utifrån - själva kan ta makten över sina liv och att de också kan och vill skapa utrymme för andra att ta makten över sina.

Materialet består av 17 korta filmer och tillhörande övningar, uppdelade på sex olika teman och finns både som tryckt material och som e-verktyg.

Lärare och personal från Ytterlännässkolan, Grund- och gymnasiesärskolan, BARKS ungdomsgård, samt HVB-hemmet Fenix har utbildats i Machofabrikens metodmaterial

REDE

REDE – Respekt Empati Djur Etik är ett djurinriktat värdegrundsmaterial som hjälper barn att utveckla sin empati. Materialet riktar sig lärare och pedagoger och det finns i två ålderskategorier; förskolan 1- 6 år (Mini-REDE) och skolan årskurs F-5 (REDE). Det är anpassat efter läroplanen och har sin grund i forskning kring empatisk utveckling och relationen mellan människa och djur.

Genom lärarledda övningar som berör olika lärstilar får barn träna sig i att sätta sig in i andras situation. Barnen får i varje REDE-övning träna sig i att reflektera, tänka och uttrycka sig kring livsfrågor och att ta ställning.

Många studier bekräftar att förmåga till empati förebygger mobbning, våld och psykisk ohälsa.  Även om förmågan till empati är medfödd och från början är en automatisk reaktion, behöver den tränas och stimuleras för att utvecklas.

Kommunicera schyst

Samhället styrs till stor del av invanda normer. Därför krävs medvetna ordval och bildkompositioner. Varje läsare, lyssnare och mottagare har rätt att känna sig inkluderad, värdefull och sedd.

Schyst! innehåller bilder, tydliga exempel kring ordval och bildkomposition, råd vid fotografering och andra tips som hjälper dig kommunicera schystare. Målet är jämlik kommunikation där alla invånare känner sig inkluderade i ord och bild.

Uppdaterad: Sidansvarig: Liv Höglund

Kontakt

 Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Jämställdhetsutvecklare
Liv Höglund
Tel: 0612-800 46
liv.hoglund@kramfors.se