Två perspektiv på jämställdhetsarbetet

Jämställdhetsarbetet i Kramfors kommun är indelat i två delar, vilka är invånarperspektivet och arbetsgivarperspektivet.

Jämställdhet ur ett invånarperspektiv

Jämställdhetsarbete utifrån ett invånarperspektiv handlar om att integrera jämställdhet i verksamheternas arbete gentemot brukare, elever och invånare i kommunen. Sammantaget kan sägas att det stöd och den service som kommuner erbjuder ska vara jämställd. Arbetet utgår från de nationella jämställdhetspolitiska målen.

Jämställdhet ur ett arbetsgivarperspektiv

Jämställdhetsarbete utifrån ett arbetsgivarperspektiv handlar om kommunens interna arbete på arbetsplatsen. Arbetet utgår i huvudsak ifrån diskrimineringslagen och de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Uppdaterad: Sidansvarig: Jill Arkeflod

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Jill Arkeflod
Samordnare
Tel: 0612-801 67
jill.arkeflod@kramfors.se