Program för jämställdhet

Hösten 2017 antogs Program för jämställdhet. Programmet ska vara vägledande för oss som arbetar inom kommunen. Det utgår från de sex nationella jämställdhetspolitiska målen och formulerar strategier för kommunens jämställdhetsarbete.

En jämn fördelning av makt och inflytande

Den demokratiska idén bygger på att invånare erkänns lika värde och kapacitet att fatta beslut om sin egen och samhällets utveckling. En jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män är därför en förutsättning för demokratin. Kommunen som organisation har en stor påverkan på hur jämställdhet kan förverkligas i vardagen såsom i skolan, vården, omsorgen och andra kommunalt drivna verksamheter. Vi behöver därför förståelse om makt och genus i kommunorganisationen.

Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om arbete som ger självständighet livet ut. Utgångspunkten är de ekonomiska villkor som kvinnor och män har som individer. Kommunen som organisation är kommunens största arbetsgivare. I kraft av vår storlek och dominans på arbetsmarknaden ska kommunen tydligt profileras som en jämställd och inkluderande arbetsplats.

Jämställd utbildning

Jämställd utbildning handlar om att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning. En jämställd utbildning är en förutsättning för att kvinnor och män ska kunna nå ökad ekonomisk självständighet, för individens möjligheter till makt och inflytande i samhället samt för den personliga utvecklingen. Strategier framåt är exempelvis att utmana könsstereotypa föreställningar om kön och att bryta könstypiska utbildnings- och yrkesval.

Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

En viktig pusselbit i att uppnå jämställdhet och välfärd för alla är möjligheten att förena betalt arbete med att ha en familj och att vårda och måna om relationer med närstående. Vi vet att kvinnor ägnar mer tid åt hemarbete än män. En hög arbetsbelastning av obetalt och betalt arbete hänger samman med en ökad risk för sjukfrånvaro. Allra störst risk för sjukskrivning har de kvinnor vars partner inte använder föräldraförsäkringen. Särskilt fokus bör riktas mot de arbetsplatser där statistik visar att män väljer att utnyttja en begränsad del av föräldraförsäkringen.

Jämställd hälsa

Kommunen bedriver flera verksamheter som har stora påverkansmöjligheter inom området jämställd hälsa, inte minst inom socialtjänsten, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvård. Målet jämställd hälsa omfattar fysisk och psykisk ohälsa vilket är betydligt vanligare inom så kallade kvinnokodade arbetsarbetsplatser. Idrottande bland barn och ungdomar är ytterligare ett område som målet jämställd hälsa tar sikte på.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Våld och hot om våld är ett problem för tusentals kvinnor i Sverige. Våld i detta sammanhang omfattar alla former av fysiskt och psykiskt, inklusive sexuellt våld och hot om våld som riktas mot kvinnor och flickor. Det omfattar även hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel med människor för sexuella ändamål. Skadliga och begränsande normer om maskulinitet drabbar både kvinnor och män. Kommunen ska ta sats i etablerade våldsförebyggande metoder som på ett effektivt sätt ifrågasätter destruktiva maskulinitetsnormer.

Uppdaterad: Sidansvarig: Jill Arkeflod

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson

Jill Arkeflod
Samordnare
Tel: 0612-801 67
jill.arkeflod@kramfors.se