Revision

Kramfors kommuns revisorer har till uppgift att granska, utvärdera och kontrollera, men också att stödja och främja en effektiv verksamhet i kommunen.

Den yttersta uppgiften för revisorerna är att ge kommunfullmäktige underlag för den årliga ansvarsprövningen av kommunstyrelsen, övriga kommunala nämnder och styrelser, och de helägda och delägda kommunala bolagen, men också av de enskilda politiska ledamöterna i dessa nämnder, styrelser och bolag.

Kommunrevisorerna  

Att vara revisor i Kramfors kommun är ett politiskt uppdrag. Revisorerna nomineras av de politiska partierna och väljs av kommunfullmäktige. Revisorerna utövar sitt uppdrag självständigt och fristående från nämndernas beslut och verksamhet. Alla revisorer kan kontaktas via förtroendemannaregistret. Länk finns under "kommun och politik".

Kommunrevisorer i Kramfors kommun

Lennart Hallberg (S)
Barbro Lindahl (S)
Staffan Sjölund (S)
Torsten Berglund (V)
Bertil Böhlin (C)
Carl-Åke Söderlind (KD)
Freddie Nordin (SD)

Kommunrevisionens uppdrag

Kommunrevisorerna granskar varje år i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet, som bedrivs inom de kommunala nämndernas verksamhetsområden samt även, i sin roll som lekmannarevisorer, verksamheten i de hel- och delägda kommunala bolagen. De prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och den interna kontrollen, som görs inom nämnder och styrelser, är tillräcklig.

Varje år har revisorer, att uttala oss i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser via revisionsberättelsen. De upprättar även rapporter över de övergripande och fördjupade granskningar, som årligen genomförs och sammanfattas i iakttagelser och synpunkter.

Resultaten av ovan nämnda rapporter och övriga iakttagelser diskuteras löpande under året med berörda nämnder och styrelser, kommunens ledning samt med kommunfullmäktiges presidium.

Revisionsbiträden

Revisorerna  biträds vid genomförandet av sakkunniga revisionskonsulter. Under nuvarande upphandlingsperiod biträder KPMG revisorerna i deras arbete.

Uppdaterad: Sidansvarig: Madeleine Eklund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun,
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Bertil Böhlin, ordförande